vedtægter


VEDTÆGTER FOR M-K SENIOR GOLF
Ændret og vedtaget på generalforsamling 26.11.2021

§ 1. Klubben :
1.1 Klubbens navn er M-K Senior Golf
1.2 Klubbens hjemsted er Holstebro Golfklub.

§ 2. Formål :
2.1 Socialt golfspil og hyggeligt samvær såvel på - som uden for banen.

§ 3. Medlemskab :
3.1 Som medlem kan optages dame og herre, som opfylder følgende kriterier :
a. Gyldigt medlemskab i Holstebro Golfklub.
b. Er fyldt 55 år.
c. Ægtepar kan optages, når alderskriteriet er opfyldt for den ene ægtefælle.
d. Alle spiller med max handicap 48,0
3.2 Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af klubbens formue.
3.3 Betaler et medlem ikke kontingent til den fastsatte tidsfrist, vil det blive
betragtet som udmeldelse af klubben.
Bestyrelsen vil dog sikre sig, at det ikke skyldes en fejl.
Efter eventuel udmeldelse, ophører alle medlemmets rettigheder over
for klubben, og genindmeldelse kan herefter kun ske efter samme
retningslinjer som for alle andre nye medlemmer.

§ 4. Generalforsamling :
4.1 Generalforsamling afholdes hvert år i november/december måned.
4.2 Generalforsamling indvarsles med mindst 2- og højst 4 ugers varsel.
4.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 12 dage før  årets generalforsamling.
4.4 Eventuel vedtægtsændring skal forelægges på en generalforsamling,
og kan vedtages med almindelig flertal.
4.5 Der er kun stemmeret ved personlig fremmøde.
4.6 Dagsorden for generalforsamling skal indeholde:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning for det forløbne år.
c. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.
d. Forslag fra bestyrelsen.
e. Indkomne forslag fra medlemmerne.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
g. Valg af revisor
h. Eventuelt.

§ 5. Bestyrelse :
5.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer,
min. 2 og max. 3 af samme køn.
5.2 Valgbare som medlemmer af bestyrelsen er kun M-K klubbens medlemmer.
5.3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
5.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
5.5 I lige år afgår 2 - og I ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.
5.6 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubben og alle dens anliggende,
herunder de til enhver tid gældende spilleregler.
5.7 Bestyrelsesansvar: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens
formue.
5.8 Rådighed over klubbens midler har klubbens kasserer og formand.

§ 6. Kontingent og matchfee :
6.1 Årskontingent og matchfee fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 7. Klubbens opløsning:
7.1 Beslutning om opløsning af klubben, kan kun ske på en generalforsamling,
og kan vedtages med simpelt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer.
Ved beslutning om klubbens opløsning, tages samtidig beslutning om anvendelse
af klubbens formue.
Kan der ikke opnås enighed om fælles anvendelse, overføres klubbens midler til
Holstebro Golfklubs ungdomsafdeling.
 
 
 
 
 
 
En hver lighed med medlemmer af bestyrelsen
er utilsigtet!
webmaster Gerhard Petersen | Engholmgård 1M, Tvis, 7500 Holstebro  | Tlf.: 29638214 | gerh.pet@gmail.com